→Ugao

Izaskun Landaida: “Teknologia berrien bidez, bikotekideak neska kontrolatu nahi du”

ugao izaskun landaida emakunde 2015

2013. urtean Izaskun Landaidak (Ugao, 1969) Ugaoko alkatetza uztea erabaki zuen Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendari izateko proposamena jaso zuenean. Bere bizitzako erronka­rik garrantzitsuenetarikoa izan zela adierazi dio Geuriari, “nire ibilbide pertsonalean eta profesionalean be­netan beharrezkoa eta sinisten du­dan lana delako”. Bide erraza ez zela izango jakin arren, “oso pozik” onartu zuen Emakundeko zuzendari izateko erronka.

Emakundeko zuzendaria zarenetik bi urte igaro dira. Hasierako erron­kak gainditu dituzula uste al duzu?

Lan egiteko giro aproposa dagoela uste dut, hori erronka nagusieneta­ko bat zelakoan nago eta, beraz, bi urte hauetan aurreratutako eta lortu­takoaren ispilu dela uste dut. Eman­dako aurrerapausoak denon lanari, inplikazioari eta konpromisoari es­ker eman direla azpimarratu nahiko nuke, atzetik askoren lana dagoelako.

Hala ere, administrazio publikoek eta gizarteak lan handia egin behar dute.

Genero ikuspegia plan guztietan txertatzen jarraitu behar dugu. Go­bernuarekin, Foru Aldundiarekin eta Udalekin lan egiten dugu euren pro­grama guztietan eta euren politika guztietan emakumeak eta gizonak kontuan izan ditzaten eta berdin­tasuna susta dezaten. Horretarako Emakundek neurri eta plan batzuk diseinatzen ditu, hala nola, Legegin­tzaldi bakoitzeko Berdintasun plana, baita legeak ere, eta langileen pres­takuntza bultzatzen du berdintasu­naren kontzientzia handiagoa izan dezaten.

Berdintasun Legeak 10 urte bete ditu aurten. Urte horien guztien inguruan zer hausnarketa egiten duzu?

Azken hamar urteetan Legeari esker eta erakunde, elkarte, entitate eta pertsona askoren lanari esker, gizar­te honek pauso sendoak eman ditu berdintasunerantz. Ibilbide honetan askoren lana eta konpromisoa azale­ratu da eta uste dut hori dela bidea, bakoitzak bere esparrutik eta duen erantzukizunagatik pausoak ema­ten jarraitzea, argi baitago ez garela oraindik helmugara heldu.

Berdintasun Planaren ardatz nagu­sia balioen aldaketa bultzatzea da.

Argi daukagu balioak aldatu ezean ezin dela gizartea eraldatu. Eta hori izaten da lanik zailena, balioak alda­tzearena. Izan ere, sinesmen horiek txikitatik ikasi ditugu eta oso zaila izaten da ikasitakoa alde batera uz­tea. Horregatik uste dugu dela hain inportantea txikitatik hastea neska mutilei eredu berdinzaleak erakus­ten, ez eskolan bakarrik, baita fami­lian eta komunikabideen aldetik ere. Berdintasun Planak administrazioen politiketan berdintasuna hobetze­ko neurriak hartzen ditu, antolaketa sozial erantzunkidea garatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria de­sagerrarazteko.

BALIOAK ALDATU EZEAN, EZINGO DUGU GIZARTEA ERALDATU

 

Bi generoen artean berdintasun hi­tzak ba al du zerikusirik gaur egun?

Emakumeek orain dela hogei urte baino eskubide gehiago dituzte­la uste dut. Jendeak gaur egun ez ditu onartzen orain dela hogei urte onartzen zituen diskriminazio ba­tzuk. Dena den, oraindik asko dago egiteko. Gazteen artean, adibidez, errespetuzko harremanak sustatzen jarraitu behar dugu, ikusi baitugu bikoteetan zenbait kontrol jarrera onartzen dituztela gazte batzuek, eta jarraitu behar dugu alor guztietan lan egiten. Ikusten ari garenez, kasu as­kotan teknologia berrien bitartez bi­kotekideak neska kontrolatu nahi du, une oro galdetuz non dagoen, nore­kin eta abar. Desberdintasunak han­diak dira oraindik. Eta arazo larri bat dugu “berdintasun itsuarekin”: ber­dintasunaren aldeko lanaren beha­rrik ez ikusteak eta ez sentitzeak, eta berdintasuna lortuta dagoela pentsa­tzeak, arlo honetan lan egiteko beha­rra ez onartzea dakar.

Enplegu-soldatari dagokionez, emakumeek gizonek baino %26 gu­txiago irabazten dute.

Egun, emakume eta gizonen arteko soldata ezberdintasuna 7.000 euro ingurukoa da EAEn. Lanpostuen be­reizketa bertikal eta horizontalak zenbait lanpostu konkretutara bi­deratzen du emakumea edo lidergo postuetara heltzea eragozten dio. Gainera, kontuan izan behar da asko­tan emakumeak malgutasun handia­goko lanpostuak aukeratzen dituela, lanean eta familian dituen eginbeha­rrak orekatu ahal izateko, eta horrek zereginen bereizketa hori indartzen duela. EAEn zatikako kontratua duten lanpostuen %85,3 emakumeek be­tetzen dituzte.

LANPOSTUEN BEREIZKETA BERTIKALAK ETA HORIZONTALAK ZENBAIT KARGU KONKRETUTARA BIDERATZEN DU EMAKUMEA

 

Administrazio publikoan emaku­meen presentzia handitu dela esan­go al zenuke?

Bai, eta gainera handitzen doa, bai­na uste dut emakumeok genero ikuspegia barneratuta izateko lan egin behar dugula. Politikariak garen emakumeok gai hauez hausnartze­ko, estrategiak bilatzeko gure ahal­duntzeak garatu behar ditugu. Eta normalean prozesu hauetan gure au­rreko emakumeen lana aitortzeko au­kera izateaz aparte, genero ikuspegia txertatuta izateak, gure atzetik dato­zen emakume gazteei bidea erraztea suposatu ahal duen aldetik.

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak