Zutabeak

Pornografia sexu irakasle

Ikuspegi kritikoa erabilita, eta benetako sexu-harremanen osagarri erabiltzen bada, oso osasungarria izan daiteke por­nografia ikustea, bai harremanak aberasteko, bai bikote-harrema­nen pizgarri, nahiz masturbatzeko behar dugun estimulu hori lor­tzeko erabiltzen bada. Sexologo gehienek ere, gomendatu egiten dute sarri askotan, zenbait terapia edo tratamenduren barruan. Bai­na, onar dezagun, pornografia ez da sexu irakaslerik onena, sexuan estreinakoz hasi behar duen gaz­tearentzat. Hori dela eta, kezkatu­ta ageri zaizkigu guraso, irakasle, hezitzaile, sexologo, eta hainbat gizarte eragile, izan ere, sexu-hezi­keta patxadazko baten beharrean, gazteek pornografian bilatzen ei dute, gaur egun, sexu-harremane­tan lehenengoz hasteko behar du­ten informazioa. Kezkatzeko mo­dukoa ere bada, gazteek barneratu beharko ez lituzketen klitxez josita egoten da eta: heterosexuala iza­ten da, batik bat, agresibo xamarra gehienetan; gizona nagusi, indar­tsu eta seguru islatzen da; ema­kumea gizonak agintzen duena egiteko otzan; eta jokabide sexis­tak, irainak eta ageriko bortizkeria normaltasunez azaltzen dira.

Helduok sobera dakigu por­nografia ez dela sexu-harremanen isla zehatza. Pornografia errea­litatearen kopia distortsionatua da; estimulu sexual isolatu eta bat-batekoa sortzeko asmoz gor­puztutako antzezpena. Helburua bat-bateko estimulu hori lortzea den heinean (eta gizonezkoena, batik bat), film pornografikoak ohiko harremanek izan ohi ez di­tuzten ezaugarri komun batzuk izaten ditu aurrekoez gain: koitoa­ren aurretiazko beroketarik ez da egoten, koitozentrikoa izaten da, aktoreak haragikoi xamarrak iza­ten dira, titi eta zakil handidunak, jarrera ezinezkoetan ageri zaizki­gu sarritan, eta denbora, neurriak, jarraikortasuna eta garapena bera eraldatuta egoten dira muntaian, aldakarituta.

Sexua, bestetik, pertsona bi­ren (edo gehiagoren) arteko ha­rremana da, azken batean, plazer isolatua lortzeko egintza soila baino, eta berezko ditu, horren­bestez, gainerako harremanen bal­dintza eta ezaugarri guztiak. Hitz egitea, elkar ulertzea eta negozia­tzea ezinbestekoa dira, harremana atsegina izan dadin. Intimitatearen baitako errealitate hau guztiau, ordea, ez da inoiz islatzen sketch pornografikoetan, istorioaren gi­doia bera aldez aurretik erabakita eta idatzita dagoelako, eta akto­reek badakitelako pauso bakoitza­ren ondoren zer datorren. Ez dago zer adostu.

Adituek diotenez, dagoeneko hasi dira sexologia kontsultetan fe­nomeno honen ondorioak azaltzen: gazteek —neskek, nahiz mutilek— sexu-harremanak filmetan ikusten dituzten horien antzekoak behar dutela ondorioztatzen dute, eta bai batzuek, eta bai besteek horrela jokatu beharko luketela. Itxura fisi­koaz lotsatu egiten dira asko —za­kil eta titien tamainaz, batez ere—, eta ikusten dituzten jokabide ho­riek egoki errepikatzeko gai izango ote diren kezkatuta hurbiltzen dira laguntza bila. Harremanetan hasi direnen kasuan ere, nahasmena eta frustrazioa dira nagusi, euren sexu harremanek eta bideoetan ikusten dituztenek ez daukatelako antzik, edo/eta intimitateak berak ikaratu egiten dituelako guztiz.

Bat nator euskal eskola eta institutuetako kurrikulumean se­xu-hezkuntza ikasgai bezala sar­tzea ezinbestekoa dela aldarrika­tzen duten adituekin, baina are urrunago joan beharko genukeela uste dut. Pornografia hor dago, eta alferrik da gazteei ezkutatzen saia­tzea; ikusten dutenaren gaineko kritika egiten ikasi behar dute, eta horretarako beharrezkoa da por­nografia-heziketa zuzena; fantasia onargarria da, alegia, ez da ezer gertatzen noizean behin sexu agre­siboa, edo titi nahiz zakil handiak ikusteko gogoa izateagatik, baina horrek ezin ditu benetako harre­manak baldintzatu, eta ezinbeste­koa da hausnarketa hori egin, eta ikusten dutenaren eta errealitatea­ren arteko aldea zein den argi izan dezatela, frustrazio, zalantza, kezka eta beldurrak saihesteko. Gainera, aurreiritzi moralak albo batera utzi, eta eduki pornografiko osasunga­rria eskura izan dezatela sustatu beharko genuke: emakumearen irudi duina erakusten duena, dis­kriminazioa gainditzen duena, as­kotarikoa, gorputz diferente asko erakusten dituena… Dibertsitatea, berdintasuna eta rollo ona erakus­ten duena. Sexuaren ikuspegi natu­rala garatu, eta pornografia fantasia gisa erabiltzen ikasten dutenean soilik lortuko dute eta, sexu-harre­manekin benetan gozatzen.

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak